Amatörteater

Historia
Amatörteater har antaglien funnits lika länge som människan. Uråldriga magiska riter är en typ av amatörteater lika så har ofta lekande barn ofta anknytning till teater och man kan väl med säkerhet säga att det är av det amatöraktiga slaget. Amatörteatern började utvecklas på 1800-talet och fick egna scener genom arbetar- och nykterhetsrörelsen. På 1930-talet gjordes flera försök att bilda en självständig organisation för amatörteatern men inte förrän 1964 fick det genomslag och Teaterforum bildades som en riskorganisation för den ickeprofessionella teatern i Sverige. Teaterforum var föregångaren till Amatörteaterns Riksförbund.

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är den kraftullaste organisationen i Sverige när det kommer till att stötta, sponsra och inspirera amatörer till teater. Förbundet skapades 1977 och stifades av Riksteatern och Teaterforum. ATR erbuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturteatern. Organisationen är ideell och har som uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. De är dessutom sverige största amatörteaterorganisation med ungefär 200 medlemsföreningar där med än hälften av alla medlemmar är under 25 år. De har många olika projekt igång samtidigt och kommer ständigt på nya projekt som kan ta vid där gamla slutar. Nedan kan ni läsa kort om några av deras tidigare projekt.

Sydafrikaprojektet
Mellan 2005 och 2007 hade ATR och National Community Theatre for Education and Development Network (NACTED) ett sammarbete. Det var ett treårsprojekt där målet var ett stort kulturutbyte som finansierades med bland annat SIDA-pengar och där man på olika sätt bytt kunskaper och erfarenheter. ATR såg med stor intresse hur amatörteater kan användas i samhället för information och utbildning.

Scenusprojektet
Scenusprojektet är ett utvecklingsprjekt för amatörteaterregissörer. Det startades 2010 och som inledning av ett nytt decennium och med förhoppning om en bättre värld kommer ATR att genomföra ett konstnärligt genusprojekt av rang. De skulle utbilda, informera och inspirera till ett förnyat skapande i förbundet. Projektet är uppdelat i fyra delar där första delen är Utbildning och normkritisk gestaltning, andra delen är handlett repetitionsarbete, tredje delen Njationell genusfestival och fjärde delen en metodbok som distribueras i hela förbundet.